ตรัสรู้

ทรงชี้สองอัครสาวก โกลิตะและอุปติสสะ

ณ พระเวฬุวันมหาวิหาร พระบรมศาสดากำลังเทศนาธรรมโปรดเหล่าภิกษุพุทธบริษัททั้งหลาย ครั้นทอดพระเนตรเห็นโกลิตตะและอุปติสสะนำบริวารเดินมาแต่ไกล พระพุทธองค์ได้ตรัสแก่เหล่าภิกษุทั้งหลายว่า

“ดูก่อนสงฆ์ ปริพาชกทั้งสองสหายคือคู่แห่งอัครสาวกผู้เป็นธรรมเสนาบดี หรือเสนาบดีฝ่ายธรรม แห่งตถาคต”

เมื่อพระบรมศาสดาตรัสเทศนาโปรด ยังผลให้เหล่าบริวารทั้ง ๒๕๐ คนที่ติดตามมาจากสำนักของสัญชัยปริพาชกบรรลุอรหัตตผล เว้นแต่โกลิตตะและอุปติสสะเท่านั้น พระบรมศาสดาจึงประทานอุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น