ตรัสรู้

ครุธัมมปฏิคคหณูปสัมปทา และ อภิญญา ๖

ครุธัมมปฏิคคหณูปสัมปทา คือ เงื่อนไขอย่างเข้มงวด ๘ ประการที่ภิกษุณีจะต้องปฏิบัติตลอดชีวิต ได้แก่

 1. ต้องเคารพภิกษุแม้จะอ่อนพรรษากว่า
 2. ต้องไม่จำพรรษาในวัดที่ไม่มีภิกษุ
 3. ต้องทำอุโบสถและรับโอวาทจากภิกษุทุกกึ่งเดือน
 4. เมื่อออกพรรษาต้องปวารณาตนต่อภิกษุและภิกษุณีอื่นให้ตักเตือนตน
 5. เมื่อต้องอาบัติหนัก ต้องรับมานัต (รับโทษ)จากสงฆ์สองฝ่าย (คือทั้งฝ่ายภิกษุและภิกษุณี) ๑๕ วัน
 6. ต้องบวชจากสงฆ์ทั้งสองฝ่าย หลังจากเป็น สิกขามานา (สิกขามานา แปลว่า ผู้ศึกษา สตรีที่จะบวชเป็นภิกษุณี ต้องเป็นนางสิกขามานาก่อน ๒ ปีเต็ม) สองปีแล้ว
 7. จะด่าว่าค่อนแคะภิกษุไม่ได้
 8. ห้ามสอนภิกษุเด็ดขาด

อภิญญา ๖

อภิญญา คือ ความรู้อันยอดยิ่ง มี ๖ ประการ คือ

 1. อิทธิวิธิ แสดงฤทธิ์ได้
 2. ทิพยโสต หูทิพย์
 3. เจโตปริยญาณ รู้จักกำหนดใจผู้อื่น
 4. ปุพเพนิวาสานุสติญาณ ระลึกชาติได้
 5. ทิพยจักษุ ตาทิพย์
 6. อาสวักขยญาณ ทำอาสะ คือ กิเลสให้สิ้นไป
แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น