หมวดที่ ๖ พระธรรม

พุทธคุณ ๙ ประการ

คุณของพระพุทธเจ้ามี ๙ ประการคือ

 1. อรหํ เป็นพระอรหันต์
 2. สมฺมาสมฺพุทโธ ตรัสรู้เองโดยชอบ
 3. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
 4. สุคโต เสด็จไปดีแล้ว
 5. โลกวิทู เป็นผู้รู้แจ้งโลก
 6. อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ เป็นสารถีฝึกคนที่ฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่า
 7. สตฺถา เทวมนุสฺสานํ เป็นสาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
 8. พุทฺโธ เป็นผู้ตื่นและเบิกบานแล้ว
 9. ภควา เป็นผู้มีโชค

พุทธคุณทั้งหมดนั้น โดยย่อมี ๒ คือ

 1. พระปัญญาคุณ พระคุณคือพระปัญญา
 2. พระกรุณาคุณ พระคุณคือพระมหากรุณา

พุทธคุณตามที่นิยมกว่ากันในประเทศไทย ย่อเป็น ๓ คือ

 1. พระปัญญาคุณ พระคุณคือพระปัญญา
 2. พระวิสุทธิคุณ พระคุณคือความบริสุทธิ์
 3. พระมหากรุณาคุณ ประคุณ

ที่มา: หนังสือ ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า โดย ภัทรวรรณ วันทนชัยสุข

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น