หมวดที่ ๒ พระพุทธเจ้า พระนาม และพระพุทธประวัติ

พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ ใกล้กาลปัจจุบัน

พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ ที่ใกล้กาลปัจจุบันที่สุด และคัมภีร์กล่าวถึงบ่อย ๆ คือ

  1. พระวิปัสสี
  2. พระสิขี
  3. พระเวสสภู
  4. พระกกุสันธะ
  5. พระโกนาคมนะ
  6. พระกัสสปะ
  7. พระโคดม (คือพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน)

ที่มา: หนังสือ ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า โดย ภัทรวรรณ วันทนชัยสุข

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น