หมวดที่ ๒ พระพุทธเจ้า พระนาม และพระพุทธประวัติ

พระพุทธเจ้า ๒๕ พระองค์ ที่พระโคดมพุทธเจ้าทรงพบ

พระพุทธเจ้า ๒๕ พระองค์นี้ ๒๔ พระองค์ คือ พระพุทธเจ้าที่พระโคดมพุทธเจ้า (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน) ได้ทรงพบและพระโคดมพุทธเจ้าทรงได้รับพยากรณ์ว่า จะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้า นิยมนับรวมพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเข้ารวมด้วยเรียกว่า “พระพุทธเจ้า ๒๕ พระองค์” นับแต่พระองค์แรกจนถึงพระโคดมพุทธเจ้า มีดังนี้

 1. พระทีปังกร
 2. พระโกณฑัญญะ
 3. พระสุมัคละ
 4. พระสุมนะ
 5. พระเรวตะ
 6. พระโสภิตะ
 7. พระอโนมทัสสี
 8. พระปทุมะ
 9. พระนารทะ
 10. พระปทุมุตตระ
 11. พระสุเมธะ
 12. พระสุชาตะ
 13. พระปิยทัสสี
 14. พระอัตถทัสสี
 15. พระธรรมทัสสี
 16. พระสิทธัตถะ
 17. พระติสสะ
 18. พระปุสสะ
 19. พระวิปัสสี
 20. พระสิขี
 21. พระเวสสภู
 22. พระกกุสันธะ
 23. พระโกนาคมนะ
 24. พระกัสสปะ
 25. พระโคตมะ (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน)

ที่มา: หนังสือ ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า โดย ภัทรวรรณ วันทนชัยสุข

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น