เอกกะ - หมวด ๑

ทุกะ - หมวด ๒

ติกะ - หมวด ๓

จตุกกะ - หมวด ๔

ปัญจกะ - หมวด ๕

ฉักกะ -หมวด ๖

สัตตกะ - หมวด ๗

อัฏฐกะ - หมวด ๘

นวกะ - หมวด ๙

ทสกะ - หมวด ๑๐

อติเรกทสกะ - หมวดเกิน ๑๐