บทสวดมนต์

พระคาถาชินบัญชร (พร้อมคำแปล)

คาถาชินบัญชร โดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) พระคาถานี้เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ตกทอดมาจากลังกา ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ค้นพบในคัมภีร์โบราณและได้ดัดแปลงแต่งเติมให้ดีขึ้นเป็นเอกลักษณ์พิเศษ ผู้ใดสวดภาวนาพระคาถานี้เป็นประจำสม่ำเสมอจะทำให้เกิดความสิริมงคลแก่ตนเอง ศัตรูไม่กล้ากล้ำกราย มีเมตตามหานิยม ขจัดภัยตลอดจนคุณไสยต่างๆ ก่อนเจริญภาวนาให้ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วระลึกถึงหลวงปู่โตและตั้งคำอธิษฐานแล้วเริ่มสวด

เริ่มสวด นโม ๓ จบ

  • นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
  • นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
  • นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นึกถึงหลวงปู่โตแล้วตั้งอธิษฐาน

  • ปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง
  • อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานังปิยะตังสุตตะวา
  • อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ
  • มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ

บทพระคาถาชินบัญชร

๑. ชะยาสะนาคะตา พุทธา เชต๎วา มารัง สะวาหะนัง จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เย ปิวิงสุ นะราสะภา.
พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงชนะมารและเหล่าเสนา ทรงเป็นผู้องอาจหาญกล้า ทรงเป็นผู้ประเสริฐแห่งนรชน ทรงดื่มอมตรสแห่งอริยสัจ ๔ ประการแล้ว.
๒. ตัณ๎หังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะตินายะกา สัพเพ ปะติฏฐิตา มัย๎หัง มัตถะเก เต มุนิสสะรา.
พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ มีพระตัณหังกรเป็นอาทิ ทรงเป็นผู้นำโลก พระจอมมุนีทุกพระองค์นั้น ขอจงสถิตประทับบนกระหม่อมของข้าพเจ้า.
๓. สีเส ปะติฏฐิโต มัย๎หัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน สังโฆ ปะติฏฐิโต มัย๎หัง อุเร สัพพะคุณากะโร.
พระพุทธเจ้าทั้งหลายโปรดทรงสถิตบนศรีษะของข้าพเจ้า พระธรรมสถิตที่ดวงตา พระสงฆ์ผู้เป็นบ่อเกิดแห่งคุณโปรดสถิตที่อกของข้าพเจ้า.
๔.​ หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะ ทักขิเณ โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัส๎มิง โมคคัลลาโน จะ วามะเก.
ขอพระอนุรุทธเถรเจ้าโปรดทรงประทับ ณ หทัย พระสารีบุตรโปรดประทับ ณ เบื้องขวา พระโกณฑัญญะโปรดประทับ ณ เบื้องหลัง พระโมคคัลลานะโปรดประทับ ณ เบื้องซ้าย.
๕. ทักขิเน สะวะเน มัย๎หัง อานันทะราหุโล กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเก.
พระอานนท์และพระราหุลโปรดทรงประทับ ณ หูเบื้องขวาของข้าพเจ้า พระกัสสปะและพระมหานามะโปรดประทับ ณ หูเบื้องซ้าย.
๖. เกสะโต ปิฏฐิภาคัส๎มิง สุริโย วะ ปะภังกะโร นิสินโน สิริสัมปันโน โสภิโต มุนิปุงคะโว.
พระโสภิตมุนีผู้แกล้วกล้า ถึงพร้อมด้วยสิริ ดุจดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงสว่าง โปรดประทับ ณ ที่สุดแห่งผมเบื้องหลัง.
๗. กุมาระกัสสะโป เถโร มะเหสี จิตตะวาทะโก โส มัย๎หัง วะทะเน นิจจัง ปะติฏฐาสิ คุณากะโร.
พระกุมารกัสสปะเถระผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ผู้มีวาทะอันวิจิตร ผู้เป็นบ่อเกิดแห่งคุณ โปรดประทับที่ปากของข้าพเจ้าเป็นเนืองนิตย์.
๘. ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ อุปาลี นันทะสีวะลี เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา นะลาเฏ ติละกา มะมะ.
พระปุณณะ พระองคุลีมาล พระอุบาลี พระนันทะ พระสีวลี พระเถระห้าพระองค์เหล่านี้ โปรดเป็นประดุจรอยเจิมสถิตที่หน้าผากของข้าพเจ้า.
๙. เสสาสีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกา เอเตสีติ มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโนระสา ชะลันตา สีละเตเชนะ อังคะมังเคสุ สัณฐิตา.
พระอสีติมหาสาวกทั้ง ๘๐ ที่เหลือจากนี้ ผู้ชนะ ผู้เป็นสาวกแห่งพระพุทธเจ้าผู้ทรงชนะ พระอสีติมหาสาวกทั้ง ๘๐ เหล่านี้ เป็นผู้ชนะต่อข้าศึก คือ กิเลส เป็นโอรสของพระพุทธชินะ รุ่งโรจน์อยู่ด้วยเดชแห่งศีล โปรดสถิตที่อวัยวะน้อยใหญ่ของข้าพเจ้า.
๑๐. ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง.
พระรัตนสูตรโปรดสถิต ณ เบื้องหน้าของข้าพเจ้า พระเมตตสูตรสถิต ณ เบื้องขวา พระธชัคคสูตรสถิต ณ เบื้องหลัง พระอังคุลิมาลสูตรสถิต ณ เบื้องซ้าย.
๑๑. ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะสุตตะกัง อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะสัณฐิตา.
พระขันธปริตร พระโมรปริตร และพระอาฏานาฏิยสูตร เป็นประดุจฟ้าครอบ พระสูตรปริตรทั้งหลายที่เหลือเป็นประดุจปราการกั้น.
๑๒. ชินาณาวะระสังยุตตา สัตตัปปาการะลังกะตา วาตะปิตตาทิสัญชาตา พาหิรัชฌัตตุปัททะวา.
พระธรรมทั้งหลายประกอบด้วยสีลาธิคุณอันประเสริฐ ซึ่งเป็นอำนาจแห่งพระชินเจ้า จงประดับเป็นอลังการ ดุจกำแพง ๗ ชั้น ป้องกันอุปัทวะทั้งภายนอกภายในทั้งหลาย อันเกิดจากลม และน้ำดี เป็นต้น จนถึงความสิ้นไปไม่มีเหลือ.
๑๓. อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะชินะเตชะสา วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร.
โรคที่เหลือทั้งหลายจงได้รับการจำกัดไป ด้วยเดชแห่งพระชินเจ้าผู้ทรงคุณหาที่สุดมิได้ ตลอดเวลาที่ข้าพเจ้ายังมีกิจแห่งคุณ มีศีล เป็นต้น แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น.
๑๔. ชินะปัญชะระมัชฌัม๎หิ วิหะรันตัง มะหีตะเล สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ เต มะหาปุริสา สะภา.
ขอพระมหาบุรุษผู้หาญเลิศทั้งหลายเหล่านั้น โปรดอภิบาลข้าพเจ้าผู้สถิตในท่ามกลางแห่งพระชินบัญชรบนผืนแผ่นดิน.
๑๕. อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข ชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโว ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย สัทธัมมานุภาวะปาลิโต จะรามิ ชินะปัญชะเรติฯ.
ข้าพเจ้ามีการคุ้มครองรักษาดีแล้ว เป็นผู้มีอุบัติเหตุเภทภัยอันพระชินเจ้ากำจัดแล้วด้วยประการฉะนี้ ขอจงชนะอุปัทวะด้วยอานุภาพแห่งพระชินเจ้า ชนะข้าศึกคือกิเลสด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม ชนะอันตรายทั้งปวงด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ อันอานุภาพแห่งพระสัทธรรมอภิบาล ประพฤติอยู่ในชินบัญชรเทอญ.

คู่มือพุทธบริษัท บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น บาลี-ไทย-อังกฤษ

ขอบพระคุณ: รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา อ่อนค้อม ที่ได้อนุญาตให้เผยแพร่หนังสือ คู่มือพุทธบริษัท บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น บาลี-ไทย-อังกฤษ เป็นธรรมทาน.

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น