ปกิณกธรรม

ไม่หมกมุ่นอยู่ในกามคุณ – หลวงพ่อกัณหา

ปกิณกธรรม หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม

ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นต้องไม่หมกมุ่นอยู่ในกามคุณ หลงอยู่ในกามคุณ เพลิดเพลินอยู่ในกามคุณ

ใจของเราทุก ๆ คนนี้นะ ถ้าเราเอาใจไว้ที่ร่างกาย ร่างกายของเราก็แก่ เจ็บ ตาย พลัดพราก มันก็ต้องมีปัญหา

เราไปหลงในรูปสวย ๆ มันก็มีปัญหา ทำให้เกิดราคะ เกิดการสร้างภพสร้างชาติ อย่างไม่มีที่จบที่สิ้น

ถ้าเราเอาจิตใจไปไว้กับความรวยมันก็หลงในความรวย เอาไปไว้กับความจนมันก็มีความทุกข์ เพราะเรามีความยากจน เพราะโลกธรรมนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน มีลาภก็เสื่อมลาภ มียศก็เสื่อมยศ มีนินทาก็ต้องมีสรรเสริญ

พระพุทธเจ้าท่านถึงให้เราเอาใจของเราออกมาจากอวิชชา ออกมาจากกามคุณ คนเรามันมีสองอย่าง ถ้าไม่ได้กามตามปรารถนามันก็ปฏิฆะ มันไม่ได้เดินสายกลางของธรรมะ

พระพุทธเจ้าบำเพ็ญพุทธบารมีตั้งหลายล้านชาติ ล้วนแต่ทวนกระแสทั้งหมดทั้งสิ้น ท่านได้ตรัสรู้เป็นอรหันตสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นครูผู้บอกผู้สอนของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ได้ตรัสศีล สมาธิ ปัญญา ก็ล้วนแต่ทวนกระแสความอยากความต้องการของเรา ได้ตรัสอริยมรรคมีองค์แปดประการในการดำเนินชีวิตของเรา ก็ล้วนแต่ทวนโลก ทวนกระแส ทวนอารมณ์

การพัฒนาความสะดวกความสบายของมนุษย์นี้ มันดี มันมีคุณ มันมีประโยชน์ ร่างกายของเรานี้ก็มีคุณ เพื่อให้เราได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อมรรคผลเพื่อพระนิพพาน อาหารที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค มันก็มีคุณเพื่อจะให้เราได้อยู่ ให้เราได้ประพฤติปฏิบัติธรรม ถ้าเราไปติดอยู่หลงอยู่ในสิ่งเหล่านี้ เราก็ย่อมตกอยู่ในกาม

พระพุทธเจ้าให้เราฉลาด ให้เรามีปัญญา เหมือนคนที่ใช้รถยนต์สำหรับเดินทาง เมื่อเราขับรถยนต์วิ่งไปถึงจุดหมายปลายทาง เราก็เอารถยนต์จอดไว้ เราก็เข้าไปในที่พักผ่อนของเราน่ะ ไม่ใช่เราติดความสะดวกสบายของรถยนต์ ไม่ยอมลงจากรถ นั่งอยู่ในรถนั่นแหละ อย่างนี้ก็ไม่ได้

พระพุทธเจ้านั้นนะ ถ้าจะเปรียบเสมือนเครื่องบินก็เป็นเครื่องบินที่อยู่ในระดับพ้นอันตราย ให้เราพากันเข้าใจให้ชัดเจน เราจะได้รู้จักพระศาสนาของเราให้มันดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

เราฉัน เรานอน เราพักผ่อน มันไม่ได้อะไรหรอก สิ่งที่ได้ที่เห็นชัด ๆ ก็คือความแก่ ความเจ็บ ความตาย บวชมาหลายปีก็ได้พรรษามาก มันแค่นี้แหละ ประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านไม่ได้เลย

เราต้องมีเจตนาในการรักษาศีลให้ดีให้ยิ่งให้มากกว่านี้ เราต้องมีเจตนาในการทำข้อวัตรข้อวัตรปฏิบัติให้มันมากกว่านี้ เราต้องมีเจตนาที่จะทำความเพียร เพื่อเผากิเลสให้มันหมดไป ให้มันอันตรธานไปให้มากกว่านี้ สมาธิของเราต้องแข็งแรงแข็งแกร่ง แข็งแรงจริง ๆ

เราสงสารตัวเอง เรามีเมตตาตนเอง เราก็ต้องปฏิบัติธรรมตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เพราะว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นไม่มีใครช่วยเราได้ปฏิบัติให้เราได้ เราต้องประพฤติปฏิบัติด้วยตนเอง ด้วยลำแข้งปีกแข้งของตัวเอง

พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เราห่วงในเรื่องฉัน เรื่องนอน เรื่องจำวัด ไม่ให้ห่วงเรื่องปัจจัยสี่ เราทำความดีน่ะ คือธนาคารใหญ่นะ ธนาคารที่ยิ่งใหญ่ ญาติโยมประชาชนเค้าอยากได้บุญอยากได้กุศล เค้าจะเอาปัจจัยทั้งสี่มาถวายเรา เพราะการถวายทานกับพระอริยเจ้ากับพระอรหันต์นั้นมันได้บุญใหญ่ มันได้บุญมาก ใคร ๆ เค้าก็อยากจะถวาย

ทุกคนน่ะพากันคิดว่าตัวเองไม่มีบารมี ไม่มีบุญ ไม่มีวาสนา บุญของเรานั้นมี วาสนาของเรานั้นมี มีมาก มีมาก ๆ นะ ที่มันไม่มีนั้นเพราะเราไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าอย่างเข้มข้น

การปฏิบัติของเราต้องเป็นหนึ่ง ถ้าเราไม่ตั้งอกตั้งใจมันจะเป็นหนึ่งไปไม่ได้ เราจะเป็นได้ก็เป็นส่วนประกอบ เป็นตัวประกอบ มันคิดไม่เป็น วางแผนไม่เป็น ปฏิบัติมันจะเป็นหนึ่งได้อย่างไร

พระพุทธเจ้าคือผู้เสียสละ ท่านถึงเป็นหนึ่งในโลก พระอรหันต์คือผู้ที่เสียสละ จิตใจของท่านถึงเป็นหนึ่ง เป็นเอกัคคตารมณ์ เอกัคคตารมณ์นั้นคือความเป็นหนึ่ง ไม่โอ้เอ้โลเล ลังเลสงสัย ปฏิบัติเอาจริงเอาจัง เข้มข้น ทุก ๆ ท่านทุกคนต้องฉลาด ต้องมีปัญญา อย่าไปเอากามคุณมาไว้ในใจ

พระพุทธเจ้านั้นให้เราตัดหมด อย่างโทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต เฟซบุ๊ก โทรทัศน์ นี้คือกามคุณแท้ ๆ ครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นพระอรหันต์ท่านตรัสว่า โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ มันเหมาะสำหรับฆราวาสเอาไว้สำหรับใช้ทำงานเพื่อความสะดวกสบาย ทันสมัยทันเวลา มันไม่เหมาะสำหรับนักบวช

ถ้าเราให้พระเณรมีโทรศัพท์มือถือ เล่นอินเทอร์เน็ต เฟซบุ๊กนี้ มรรคผลนิพพานในวัดนั้นมันจะหมดไปนะ จิตใจของผู้ที่แอบมีโทรศัพท์มือถือ แอบมีคอมพิวเตอร์นั้น คือจิตใจของพระเทวทัตแท้ ๆ พระเทวทัตนั้นคือผู้ที่ติดในกามคุณ คือผู้ที่จะปลงพระชนม์พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้านั้นท่านเป็นผู้พิเศษ ไม่มีใครที่จะปลงพระชนม์ท่านได้ ท่านต้องเสด็จดับขันธ์สู่ปรินิพพานไปตามกาลตามสมัยด้วยพระองค์เอง

พระเณรที่แอบมีโทรศัพท์มือถือ นี้เราไม่ได้เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะ พระภิกษุสามเณรกำลังเป็นลูกศิษย์พระเทวทัตนะ เราอย่าพากันหน้าด้านหน้าทน ตาบอดตาใส นี้คือการทำลายพระพุทธศาสนา ด้วยไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ไม่พาหมู่พาคณะออกจากกามคุณ

เมื่อผู้ที่บวชมาใหม่เห็นว่าพระที่บวชมาก่อนนั้นทำได้ มันคงจะไม่ผิด ถ้าผิดท่านคงจะไม่ทำ ให้พระใหม่ทุกคนพากันทำอย่างนี้คือพระอลัชชี คือพระเก่าอลัชชีคือผู้ที่ไม่ละอายต่อบาป เกรงกลัวต่อบาป

เราต้องเอาพระพุทธเจ้าผู้ที่ไม่หมกมุ่นอยู่กับกามคุณ หลงอยู่ในกามคุณ คนไม่ละอายต่อบาป พูดอย่างไรมันก็ไม่ฟังเฉยลูกเดียวนะ ถ้าเป็นปืนมันก็ด้านไปแล้ว ถ้าเป็นระเบิดมันก็ด้านไปแล้ว มันห้ามมรรคผลนิพพานของตัวเอง

พระบวชมาเก่าแทนที่จะก้าวไปตั้งไกล เพื่อจะได้เป็นผู้นำรุ่นน้อง ๆ มันไปไม่ได้ เพราะเราติดอยู่ในกามคุณ หมกมุ่นอยู่ในกามคุณ ศาสนาพุทธเราคือศาสนาที่ประเสริฐ เมื่อผู้ที่มาบวชนั้นไม่มีความตั้งใจบวชเพื่อมรรคผลนิพพาน เป็นตัวอย่างแบบอย่าง ภาพรวมเลยมองดูแล้วดร็อปลง เพราะไม่มีอะไรเด่นมากไปกว่าศาสนาอื่น ๆ เพราะเรามันหมกมุ่นอยู่ในกามคุณ

โอวาทขององค์หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม เมตตามอบให้ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ งานสวดอภิธรรมบําเพ็ญกุศลพิเศษคืนที่ ๗ให้กับหลวงพ่อลายที่ได้ลาละสังขารวายชนม์

แสดงความคิดเห็น

แสดงความเห็น