ปกิณกธรรม

เราทุกคนมีของดีของประเสริฐอยู่ในตัวแล้ว

มนุษย์เราคือผู้ที่ประเสริฐ ร่างกายของเราเป็นมนุษย์ เราทุก ๆ คนต้องเข้าสู่ระบบแห่งความเป็นมนุษย์ คือ ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อเข้าสู่ระบบแห่งความเป็นมนุษย์

ร่างกายของทุก ๆ คนเป็นมนุษย์ แต่จิตใจของเรานั้นหาได้เป็นมนุษย์ไม่ เป็นเปรต เป็นผี เป็นยักษ์ เป็นมาร เป็นอสุรกาย เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นส่วนใหญ่

พระพุทธเจ้าให้เราพากันประพฤติปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปดในการดำรงชีวิต เราต้องเข้าถึงความสุขความดับทุกข์ได้อย่างสมบูรณ์ทุกแง่ทุกมุม เราจะได้แก้ที่ต้นเหตุ ไม่ต้องพากันไปแก้ที่ปลายเหตุ

พระพุทธเจ้าบำเพ็ญพุทธบารมีสี่อสงไขยแสนมหากัป ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมโพธิญาณ ได้มาบอกมาสอนประชาชน ประชาชนพากันเข้าใจ พากันออกบวช เข้าสู่ระบบธรรมวินัย ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตขีณาสพกันหลายร้อย หลายพัน หลายหมื่น หลายแสน หลายล้านรูป

ประชาชนที่ไม่ได้ออกบวชก็พากันเข้าใจในธรรมวินัย พากันประพฤติพากันปฏิบัติ เข้าสู่ระบบระเบียบ ทาน ศีล ภาวนา ได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้าหลายร้อย หลายพัน หลายหมื่น หลายแสน หลายล้าน

มนุษย์สมัยนี้ก็เหมือนกับสมัยครั้งพุทธกาล เกิด แก่ เจ็บ ตาย พลัดพรากเหมือนกัน ไฟก็ยังร้อนเหมือนกัน น้ำก็ยังเย็นเหมือนกัน น้ำตาลก็ยังหวาน พริกก็ยังเผ็ดเหมือนเก่า ทุกอย่างยังเหมือนเดิม มรรคผลพระนิพพานก็ยังอยู่อย่างเก่าอย่างเดิม อริยมรรคมีองค์แปดที่พระพุทธเจ้าทรงสอน ที่ตรัสไว้ก็ยังเหมือนเดิม

ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า สมณะที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ นั้นมีอยู่ในอริยมรรคมีองค์แปด มันเป็นระบบระเบียบที่จะให้เข้าถึงมรรค ถึงผล ถึงพระนิพพานในชีวิตประจำวันที่เรายังไม่ตาย เราก็พากันได้สวรรค์ ได้พระนิพพาน

พระพุทธเจ้าท่านถึงให้เราเข้าสู่ระบบ คือ พระธรรม พระวินัย

ทุก ๆ คนทำได้ ปฏิบัติได้เหมือนกันหมดทุกคน ไม่มีใครยกเว้น

ทุก ๆ วันนี้ พระเราส่วนใหญ่ก็ยังไม่เข้าสู่ระบบธรรมวินัยเป็นส่วนใหญ่ ถ้าเราเข้าสู่ระบบธรรมวินัย ทุกคนต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองได้

ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังไม่เข้าสู่ระบบแห่งธรรมวินัย พระ เณร ชี ตำรวจ ทหาร ข้าราชการทุกหมู่เหล่า พ่อค้าประชาชนก็ไม่ได้เข้าสู่ระบบระเบียบธรรมวินัย

เราทุกคนมีของดีของประเสริฐอยู่ในตัวแล้ว

พระพุทธเจ้าให้เราเอาศักยภาพแห่งความเป็นมนุษย์ออกมาใช้มาประพฤติมาปฏิบัติ เอาการเสียสละของทุก ๆ คนออกมา เอาความรับผิดชอบของทุก ๆ คนออกมา เอาความขยัน เอาความอดทนออกมา เอาสัจจะ เอาอธิษฐานออกมา เอาสติ เอาสมาธิ เอาปัญญาออกมาใช้มาปฏิบัติให้มันเข้าสู่ระบบแห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ

ทุก ๆ คนนั้น เราจะตามความโลภ ความโกรธ ความหลงไปนั้นไม่ได้นะ

ทุก ๆ คนนั้นคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้

คิดอย่างนี้มันไม่ได้ มันไม่ถูก

ทุก ๆ คนพากันทำได้หมด ทำได้ ปฏิบัติได้

นี้แหละคือหนทางอันประเสริฐ ที่เราทุกคนต้องประพฤติต้องปฏิบัติ

นี้คือหน้าที่ นี้คือการงานของทุกคนนะ

หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

แสดงความคิดเห็น

แสดงความเห็น