ปกิณกธรรม

หลวงพ่อกัณหาแสดงธรรม วันอาสาฬหบูชา

พระพุทธรูป พระประธาน วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามพระพุทธรูป พระประธาน วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม

วันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ ๒ เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรม และขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สาม บริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อน พุทธศักราช ๔๕ ปี

ทั้งนี้พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” แปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม ซึ่งหลังจากปฐมเทศนา หรือ เทศนากัณฑ์แรกที่พระองค์ทรงแสดงจบลง พระอัญญาโกณฑัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรม สําเร็จเป็นพระโสดาบัน จึงขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าก็ได้ ประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีที่เรียกว่า “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” พระโกณฑัญญะจึงได้เป็น พระอริยสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา ต่อมา พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ก็ได้ดวงตาเห็นธรรม และได้อุปสมบทตามลําดับ

สําหรับใจความสําคัญของการปฐมเทศนา มีหลักธรรมสําคัญ ๒ ประการ คือ มัชฌิมาปฏิปทา และ อริยสัจ ๔

มัชฌิมาปฏิปทา ได้แก่ทางสายกลาง เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นกลาง ๆ ไม่เคร่งเกินไป ไม่หย่อนจนเกินไป เหมาะสมในการดําเนินชีวิต ไม่เอียงไปในทางใดทางหนึ่ง เป็นกลาง ๆ ไม่ หมกมุ่นในกาม มัวเมาในรูป เสียง กลิ่น รส โผฐฐัพพะ ธรรมารมณ์เรียกว่า กามสุขัลลิกานุโยโค ไม่ทําตนให้ลําบาก ไม่มีความเห็นผิด เข้าใจผิด ปฏิบัติผิด เช่น บําเพ็ญตบะ ด้วยการทรมานกาย คิดว่าการทรมานกายจะทําให้ตนนั้นหมดกิเลส สิ้นอาสวะ ซึ่งการดําเนินชีวิตแบบที่ทรมานตนอย่างนี้ ก่อให้เกิดความทุกข์ให้ตนเหนื่อยแรงกายเปล่า ๆ แรงสมองเปล่า ๆ ไม่เกิดสติปัญญา เรียกว่า อัตตกิลมถานุโยโค

ดังนั้น เพื่อละเว้นห่างจากการปฏิบัติทางสุดเหล่านี้ ต้องใช้ทางสายกลาง ซึ่งเป็นการ ดําเนินชีวิตด้วยปัญญา โดยมีหลักปฏิบัติเป็นองค์ประกอบ ๘ ประการ เรียกว่า “อริยมรรค

พระพุทธเจ้าท่านแสดงอริยสัจ ๔ แปลว่า ความจริงอันประเสริฐที่จะทําให้มนุษย์เรา เป็นพระอริยเจ้า คือ บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเพื่อให้สิ้นอาสวะ ห่างไกลจากกิเลส

หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม เมตตาให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

แสดงความคิดเห็น

แสดงความเห็น