ปกิณกธรรม

ศีลห้า คือข้อวัตรปฏิบัติเพื่อหยุดตัวเอง

พระพุทธเจ้าให้เราเห็นทุกข์ที่จะเกิดแก่เราในอนาคต เห็นเหตุเกิดทุกข์ให้ชัดเจน ท่านถึงให้พวกเราทุกคนน่ะพากันสมาทานรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์

ศีลห้านี้คือข้อวัตรปฏิบัติเพื่อหยุดตัวเอง ตัดกรรม ตัดเวร ตัดภัย เพื่อความปลอดภัย ไม่ทําตามอวิชชา เป็นการหยุดภพ หยุดชาติ ปิดอบายภูมิ เป็นผู้เที่ยงแท้แน่นอนต่อมรรคผลนิพพาน

พระพุทธเจ้าให้เรารู้จักเทวทูตทั้งสี่ด้วยปัญญาอย่างแจ่มแจ้งชัดเจน เทวทูตก็ได้แก่ ความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย สมณะ ที่เราเห็นคนเกิด คนแก่ คนเจ็บ คนตายนั้น คือเทวทูตเค้ากําลังมาเตือนเรา

พระพุทธเจ้าน่ะท่านให้เราทุกคนให้รู้จักนะ ว่าเรากําลังโชคดี เพราะเรามีความแก่ ความเจ็บ ความตาย ความพลัดพราก ให้เราภาวนาให้เกิดปัญญา

เทวทูตทั้งสี่ได้ปรากฎแก่เราในชีวิตประจําวัน แต่เราทุก ๆ คนน่ะมันไม่มีปัญญา มันมองไม่เห็นว่าเทวทูตกําลังเตือนเราอยู่ อย่างเรามองไปอย่างนี้ในตัวคนคนหนึ่งน่ะ เราเห็นคนแก่เจ็บตายในตัวคนคนนั้นทุก ๆ คน

พระพุทธเจ้าให้เรามองให้เกิดปัญญา อย่างเรามองเห็นเด็กเล็ก ๆ อย่างนี้ เรามองให้ทะลุไปถึงความแก่ เจ็บ ตาย พลัดพรากโน้น เพื่อให้เกิดปัญญา เมื่อเราเห็นเทวทูตทั้งสี่เราถึงจะเกิดความเบื่อหน่าย คลายความยึดมั่นถือมั่น

เมื่อไม่เห็นเทวทูตทุก ๆ คนนั้นย่อมตั้งอยู่ในความประมาท ความเพลิดเพลิน มันไปพระนิพพานไม่ได้ เพราะว่ามันตกอยู่ในความหลง ความเพลิดเพลิน ตั้งอยู่ในความประมาท

ทุกคนส่วนใหญ่เกิดมาล้วนแต่ไม่มีใครอยากแก่ ไม่อยากเจ็บ ไม่อยากตาย ไม่อยากพลัดพราก แต่มันเป็นไปไม่ได้ พระพุทธเจ้าให้เรารู้จักยอมรับสภาวธรรมตามความเป็นจริง

พระพุทธเจ้าท่านให้เราพากันมารักษาศีลห้า…

ศีลห้านี้เปรียบเสมือนเรือลําหนึ่งที่ดีที่สุดที่จะพาเราข้ามมหาสมุทร ศีลห้าเปรียบเสมือนมีเรือลําหนึ่งแล้วก็มีเครื่องยนต์ห้าพลังที่พาเราข้ามมหาสมุทรได้

มหาสมุทรนะมันกว้างใหญ่ไพศาลมองไม่เห็นฝั่ง

เราจะข้ามได้อย่างไรถ้าเราไม่มีเรือ เราจะเป็นคนเก่งเท่าไหร่มันก็ข้ามไม่ได้

การรักษาศีลนั้น พระพุทธเจ้าท่านให้เราเน้นที่เจตนา ถ้ารู้ว่าอันไหนมันผิด เราอย่าไปคิด อย่าไปพูด อย่าไปทํา ถ้าเราสงสัยว่าผิดหรือไม่ผิด ถึงแม้สิ่งนั้นจะถูกต้องอยู่เราก็ยังผิดศีลนะ
มันผิดศีลเพราะเหตุใด..?

เพราะเรายังไม่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง เราก็ยังฝืนทําลงไปเพราะความไม่รู้ ผู้ที่รักษาศีลห้าให้เข้าใจง่าย ๆ อย่างนี้นะ

ชีวิตแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้นะ คือการว่ายอยู่ในมหาสมุทร มหาสมุทรก็ได้แก่ อวิชชา คือ ความหลง ความอยาก ความต้องการ ความปรารถนา ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า กามคุณ

ทําไมตรัสว่ากามคุณ..? เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีคุณกับเรา เช่น ร่างกายของเรามีคุณกับเรา ทําให้เราได้ปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลพระนิพพาน บ้าน รถ ลาภ ยศ สรรเสริญ มันมีคุณกับเรา ทําให้เราได้สะดวกสบาย

โอวาทธรรมที่หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม เมตตาให้พระอาจารย์สมัย อิณมุตฺโต เป็นองค์เทศน์ในงานสวดอภิธรรมอาม่ารัชนี จิระกาล

ค่ำวันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ณ วัดทับทิมแดง

แสดงความคิดเห็น

แสดงความเห็น