ปกิณกธรรม

ศีลนี้เปรียบเสมือนแผ่นดิน – หลวงพ่อกัณหา

การประพฤติปฏิบัติธรรม ประการแรกท่านให้เน้นไปในเรื่องศีล ศีลนี้เปรียบเสมือนแผ่นดิน ถ้าเราไม่มีแผ่นดินเราก็ไม่มีที่อยู่ ไม่มีถิ่นฐานบ้านช่อง ศีลนี้จึงเปรียบเสมือนแผ่นดินเพื่อเป็นฐานรองรับ เพื่อให้เกิดสัมมาสมาธิ

สัมมาสมาธิเป็นพื้นเป็นฐานรองรับให้เกิดปัญญา ถ้าเราจะไปเอาสมาธิเอาปัญญาเลยนั้นมันไม่ได้ มันเป็นนักปรัชญาเฉย ๆ ไม่รู้เฉย ๆ มันเป็นเพียงแผนที่สำหรับเดินทาง แต่เรายังไม่ได้เดินทาง ยังไม่มีการประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักของพระพุทธศาสนา มันไม่มีพื้นไม่มีฐานรองรับที่จะให้เกิดสัมมาสมาธิ เกิดปัญญาได้ เรื่องศีลจึงเป็นเรื่องสำคัญ

พระภิกษุสามเณรต้องศึกษาเรื่องศีล ข้อวัตรปฏิบัติ เพื่อจดจำเอาไว้ในใจ เอาไปประพฤติไปปฏิบัติ อันไหนผิดจะไม่คิด จะไม่พูด จะไม่ทำ ด้วยเจตนาที่แน่วแน่ มีความปณิธานไว้ในใจเลยว่า แม้เลือดและเนื้อในสรีระร่างกายนี้จะเหือดแห้ง เราจะไม่ทำผิดศีล เป็นคนละอายต่อบาป เกรงกลัวต่อบาป ถ้าสงสัยอยู่ว่าอันนี้ผิดศีลหรือไม่ผิดศีล เราจะไม่พูด ไม่คิด ไม่ทำ เพราะเหตุว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่า เมื่อพระภิกษุสามเณรไม่รู้ตามความเป็นจริงยังมีความสงสัยอยู่ ห้ามฝืนทำลงไป ถ้าฝืนทำลงไป ผิดศีลแน่นอน เพราะว่าต้องอาบัติด้วยความไม่รู้ตามความเป็นจริงแล้วฝืนทำลงไป

เมื่อสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ พระภิกษุสามเณรผู้บวชมานั้นมุ่งประพฤติปฏิบัติเพื่อมุ่งมรรคผลพระนิพพานอย่างเดียว ไม่มีใครบวชมาเพื่อความสุข ความสะดวก ความสบาย… ความสุข ความสะดวก ความสบายนั้นมันเป็นอารมณ์ของสวรรค์ เป็นอารมณ์ของพวกเทพพวกเทวดาอยู่ในสวรรค์ชั้นต่าง ๆ

พระภิกษุสามเณรที่บวชมาต้องมุ่งมรรคผลพระนิพพานอย่างเดียว ตัดเรื่องกามคุณออกจากใจทั้งหมด พระภิกษุสามเณรที่บวชมาใจต้องไม่มีกามคุณที่หลงเหลืออยู่ พระพุทธเจ้าตรัสว่าให้ภิกษุสามเณรละเหยื่อในโลกนี้เสีย มุ่งสู่ความสันติเถิด

การรักษาศีลนั้นจึงเป็นพื้นเป็นฐานรองรับสัมมาสมาธิ

ใจนั้นไม่มีตัวไม่มีตน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยศีลเป็นพื้นเป็นฐานรองรับให้เกิดสัมมาสมาธิ ตามกระบวนการด้วยการสร้างเหตุสร้างปัจจัยในการบรรลุถึงมรรคผลพระนิพพาน

หัวใจของพระภิกษุสามเณรต้องไม่มีสวรรค์อยู่ในหัวใจ ต้องเอาพระนิพพานอย่างเดียว การสร้างวัดสร้างที่อยู่อาศัยในการประพฤติการปฏิบัติธรรม ยังไม่สำคัญเท่ากับสร้างใจของภิกษุสามเณรนะ สร้างสาธารณวัตถุนั้น พระพุทธเจ้าท่านให้มาทีหลัง ต้องเอาเรื่องใจก่อน ถ้าไม่เอาเรื่องใจ การสร้างวัดก็เหมือนการสร้างแก๊งโจร ให้เจ้าอาวาสหรือประธานสงฆ์ต้องสร้างใจของพระภิกษุสามเณรและประชาชน เน้นเรื่องศีล เรื่องข้อวัตรปฏิบัติเป็นสิ่งที่สำคัญ

โอวาทขององค์หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม

เมตตามอบให้ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ งานสวดอภิธรรมบําเพ็ญกุศลพิเศษคืนที่ ๗ ให้กับหลวงพ่อลายที่ได้ลาละสังขารวายชนม์

แสดงความคิดเห็น

แสดงความเห็น