ประชาสัมพันธ์

พระมหาเจดีย์พุทธคยา ณ วัดจองคำ ลำปาง

พระมหาเจดีย์พุทธคยา ณ วัดจองคำ ลำปาง

พุทธคยา หนึ่งในสี่สังเวชนียสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวพุทธทั่วโลก เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนา สถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อกว่าสองพันห้าร้อยปีมาแล้ว จึงเป็นศูนย์รวมจุดหมายของ ผู้แสวงบุญชาวพุทธ ผู้มีศรัทธาทั่วโลก โดยมีพระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา ตั้งเด่นอยู่ท่ามกลางกลุ่มเจดีย์อีก ๔ องค์ ก่อสร้างด้วยหินทรายสีนํ้าตาลนวล มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยอดแหลมคล้ายยอดพระเจดีย์ทั่วไป มีความสูงประมาณ ๕๑ เมตร

มาถึงกาลปัจจุบัน พระเทพปริยัติมงคล (หลวงปู่โอภาส โอภาโส) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาส เจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดจองคำ พระอารามหลวง ได้มีความมุ่งหมายที่จะสร้างพระพุทธเจดีย์พุทธคยาขึ้น ด้วยประสงค์ที่จะทดแทนบุญคุณแผ่นดินไทย บุญคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อเป็นการประกาศว่าพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านปริยัติหรือปฏิบัติ ยังคงเจริญรุ่งเรืองสืบมา รวมทั้งพุทธศาสนิกชนทั่วทุกสารทิศก็จะได้มีโอกาสมาสักการบูชาพระมหาเจดีย์ สถานที่ที่พระพุทธองค์ตรัสรู้พระสัพพัญญุตญาณ รำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่จะต้องเดินทางไปถึงประเทศอินเดีย

จวบจนบัดนี้ การก่อสร้างได้สำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ใช้เวลาในการก่อสร้างเป็นเวลาทั้งสิ้น ๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๗ วัน นับเป็นความอัศจรรย์อย่างหนึ่ง ที่ใช้เวลาในการก่อสร้างเสร็จอย่างรวดเร็ว และความอัศจรรย์นั้นจะมีไม่ได้ หากขาดความสามัคคี ร่วมมือและความเมตตาจากพระมหาเถระ อุบาสกอุบาสิกา และสาธุชนทั้งหลายผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า ทำให้การก่อสร้างพระมหาเจดีย์พุทธคยาสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

พระมหาเจดีย์พุทธคยา ณ วัดจองคำ ลำปาง
พระมหาเจดีย์พุทธคยา ณ วัดจองคำ ลำปาง

เพื่อเป็นการบันทึกหลักฐานแห่งความเพียรความอุตสาหะ และสัจบารมีของหลวงปู่ ในการดำรงรักษาพระพุทธศาสนาไว้ในแผ่นดินไทยและในโลกนี้ คณะลูกศิษย์ศรัทธาญาติโยมจึงได้ขอ และได้รับอนุญาตจากพระเดชพระคุณหลวงปู่ ในการจัดทำหนังสือ “พระมหาเจดีย์พุทธคยา ณ วัดจองคำ” เพื่อถวายวัดจองคำ สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในกิจกรรมของทางวัดต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ให้หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน ให้รู้ถึงแก่นของพระธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสรู้ ประวัติความเป็นมาของสถานที่ตรัสรู้ ประวัติและความเป็นมาของหลวงปู่ และวัดจองคำ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีและโอวาทคำสอนของหลวงปู่ เมตตาบารมีของหลวงปู่ที่มีต่อพระเณรทุกรูป ตลอดจนข้อคิดดี ๆ ในการดำเนินชีวิตจากทีมงานก่อสร้างพระมหาเจดีย์พุทธคยา ณ วัดจองคำ

ทั้งนี้เพราะการที่คนเราทุกคนได้ทำบุญด้วยตนเองย่อมเกิดบุญเกิดกุศลอยู่แล้ว แต่การที่เราได้ทำบุญด้วยตนเองด้วย ชักชวนผู้อื่นให้ร่วมทำบุญด้วย ผลบุญย่อมเพิ่มพูนเป็นทวีคูณ ดังความปรากฏในอรรถกถาธรรมบท ขุททกนิกาย ตอนหนึ่งว่า

“เอโก สยํปิ เทติ ปรํปิ สมาทเปติ โส นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏฺฐาเน อตฺตภาวสเตปิ อตฺตภาว-สหสฺเสปิ อตฺตภาวสตสหสฺเสปิ โภคสมฺปทญฺเจว ปริวารสมฺปทญฺจ ลภติ” แปลความว่า บุคคลคนหนึ่งทั้งตนเองก็ถวายทานด้วย ทั้งชักชวนผู้อื่นทำด้วย ผู้นั้นย่อมได้ทั้งโภคสมบัติ ทั้งบริวารสมบัติในที่แห่งตนเกิดแล้ว ๆ สิ้นร้อยอัตภาพบ้าง พันอัตภาพบ้าง แสนอัตภาพบ้าง

จึงขอชักชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบุญซื้อหนังสือ “พระมหาเจดีย์พุทธคยา ณ วัดจองคำ” เพื่อสนับสนุนการบริหารพุทธศาสนศึกษาสถาน ถวายปัจจัยสี่ บำรุงรักษา พระมหาเจดีย์พุทธคยา และพัฒนาวัดจองคำ ให้สามารถสืบทอดพระพุทธ ศาสนา ได้อย่างต่อเนื่อง รายได้มอบให้ “วัดจองคำ พระอารามหลวง” โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ

ตัวอย่างหนังสือ พระมหาเจดีย์พุทธคยา ณ วัดจองคำ
ตัวอย่างหนังสือ พระมหาเจดีย์พุทธคยา ณ วัดจองคำ

ในหนังสือ “พระมหาเจดีย์พุทธคยา ณ วัดจองคำ” ประกอบด้วยประวัติศาสตร์ เรื่องราวชีวประวัติ และคำสอนของ หลวงปู่โอภาส โอภาโส การพัฒนาวัดจองคำจากวัดร้างสู่ พระอารามหลวง ความเป็นมาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่หนึ่ง และเบื้องหลัง ความสำเร็จกว่าจะมาเป็นพระมหาเจดีย์พุทธคยา ที่มีรูปร่าง ขนาด และทุกรายละเอียด ถอดแบบจากพระมหาโพธิเจดีย์ ที่เมืองคยา ประเทศอินเดีย หนึ่งในสี่สังเวชนียสถาน ที่ทรง ตรัสรู้เป็น พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า มีสองแบบพิมพ์ คือ หนังสือปกแข็ง ราคา ๕,๐๐๐ บาท พิมพ์สี่สี ขนาด ๑๐.๕ นิ้ว x ๑๐.๕ นิ้ว และ หนังสือปกอ่อน ราคา ๕๐๐ บาท พิมพ์สีเดียว ขนาด ๖ นิ้ว x ๙ นิ้ว ปก/ภาพสี่สี ๓๒ หน้า และสำหรับผู้ที่ร่วมบุญซื้อหนังสือรวม ๓ เล่มขึ้นไป จะได้รับสมุดอัลบั๊มภาพ (พิมพ์สี่สี) งานพิธีสมโภชพระมหาเจดีย์พุทธคยา ณ วัดจองคำ อีก ๑ เล่ม (มีจำนวนจำกัด)

ติดต่อ : คุณกิ๊ฟ 08-1989-3738

บัญชี วิมลลักษณ์ พุ่มแก้ว (แม่ชี)
ธนาคารไทยพาณิชย์ สภากาชาดไทย 045-280174-3
ธนาคารทหารไทย เซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง 523-2-26696-4

ตัดตอนเนื้อหาบางส่วนมาจาก หนังสือ “พระมหาเจดีย์พุทธคยา ณ วัดจองคำ”

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น