สื่อธรรมะ

Kusaladharo memorial book
ธรรมประพันธ์

อนุสรณ์งานประชุมเพลิงสรีระสังขาร หลวงปู่ลี กุสสธโร

น้อมบูชาเป็นนิจนิรันดร์ การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และการดับไปนั้นเป็นเรื่องธรรมดาๆ แห่งสังขารทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ เมื่อถึงเวลาไป หมดก็ต้องหมด ถึงเวลาดับก็ต้องดับ ไม่มีผู้ใดสามารถรั้งไว้ได้ แต่...

พุทธศาสนสถาน

วัดพระธาตุจอมกิตติ เชียงใหม่
วัดไทย

วัดพระธาตุจอมกิตติ เชียงใหม่

วัดพระธาตุจอมกิตติ (วัดพระธาตุดอยกิจจิ) บ้านพระธาตุ  ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วัดพระธาตุจอมกิตติ (วัดพระธาตุดอยกิจจิ) สมัยนั้น กำนันที่นั่นเล่าว่า บนดอยนี้เดิมเป็นที่รกร้าง แต่มีชาวบ้านเห็นเป็นแ...

สังเขปประวัติพระภิกษุสงฆ์

พระครูญาณทัสสี (หลวงปู่คำดี ปภาโส)
สังเขปประวัติพระภิกษุสงฆ์

พระครูญาณทัสสี (หลวงปู่คำดี ปภาโส)

หลวงปู่คำดี ปภาโส ท่านเป็นเกจิอาจารย์กรรมฐานรูปหนึ่ง ซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต และอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม “หลวงปู่ค...

ฟังธรรม

พระพุทธเจ้า

มหาบุรุษลักษณะ ๓๒ ประการ

“มหาบุรุษลักษณะ” เป็นคำเรียกลักษณะของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้ ลักษณะของมหาบุรุษมี ๓๒ ประการ คือ มีพระบาทราบเสมอกัน (มีฝ่าเท้าราบเสมอกัน)ลายพื้นพระบาทเป็นจักร (พื้นพระบาทเป็นรูปรอยล้อเกวียน คือธรรมจ...

ความรู้ในพระพุทธศาสนา

ปกิณกธรรม

ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะ สิ่งที่เป็นอดีตก็ตามมาไม่ถึง

คนเราต้องมีสติมีสัมปชัญญะ ถ้ามีสติมีสัมปชัญญะเค้าเรียกว่ามีทั้งศีล มีทั้งสมาธิ มีทั้งปัญญา มีทั้งสมถะ มีทั้งวิปัสสนา คนเราความสุขความดับทุกข์ของมนุษย์น่ะ อยู่ที่เรามีสติมีสัมปชัญญะ ถ้าเรามีสติมีสัมปชั...

ปกิณกธรรม

คนเราต้องมีสติมีสัมปชัญญะ

คนเราต้องมีสติมีสัมปชัญญะ เช่นว่าวันนี้ฝนจะตกเราก็อย่าไปคิดอะไร มันจะตกมันก็ตก วันนี้แดดมันจะออกก็ให้มันออก ถ้ามันจะตายก็ให้มันตาย ถ้ามันจะอยู่ก็ให้มันอยู่ ทุกอย่างมันจะเป็นยังไงก็ช่างหัวมัน ให้เรามีส...

พุทธอุทยานพระใหญ่ โฝ กวง ซาน ประเทศใต้หวัน
ความรู้ทั่วไป

ประเทศไต้หวันกับพระพุทธศาสนา

มหายานในไต้หวัน พระพุทธศาสนาได้เข้าไปสู่เกาะไต้หวันเมื่อไรนั้น ยังไม่มีหลักฐานอะไรที่พอจะให้สันนิษฐานได้ ได้แต่สันนิษฐานเอาว่า ผู้นับถือพระพุทธศาสนาที่อพยพไปตั้งรกรากเดิมในไต้หวันนั้น เป็นผู้นำเข้าไป ...

ความรู้ทั่วไป

มหาทาน ๕ และ พุทธพจน์

มหาทาน ๕ ทานที่ยิ่งใหญ่ ลงทุนน้อย ได้ผลมาก มี ๕ ประการ คือ งดเว้นจากปาณาติบาต คือ เว้นจากฆ่าสัตว์ เท่ากับให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตสัตว์ทั้งหลายงดเว้นจากอทินนาทาน คือเว้นการลักทรัพย์เท่ากับให้ความปลอดภัยแ...

ปกิณกธรรม

เราจะเอาใจเป็นอันเดียวกับกายไม่ได้

กายเราป่วย ใจเราไม่ป่วย เราจะเอาใจเป็นอันเดียวกับกายไม่ได้ เราจะเอาใจเป็นความแก่ความเจ็บไม่ได้ เท่ากับเราขับเครื่องบิน คนขับเครื่องบินต้องบินระดับสูง ระดับ ๓๕,๐๐๐ ฟุตน่ะ มันถึงไม่ชนกับต้นไม้ไม่ชนกับอะ...

1 2 172
หน้า 1 ของ 172